Voorwaarden Welkomen Trainingen

 

INLEIDING
Welkomen Trainingen is een samenwerking met Ernst Abbing Communicatie. Wij geven sinds 2006 trainingen aan mentoren en hebben daarmee een schat aan ervaring opgebouwd. Als gevolg van de vele veranderingen in de wetgeving en door bezuinigingen, is het vak van curator en mentor voortdurend in beweging. Met trainingen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren dragen wij onze kennis en ervaring over, zodat de belangenbehartiger up-to-date blijft.

VOOR WIE ZIJN DEZE TRAININGEN BEDOELD?
Alle professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze verdiepingstrainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaring uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de trainingen is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden de zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.

PRIJZEN
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief BTW, incl. syllabus of tekstboek.

Aantal deelnemers: Minimaal aantal deelnemers 8, maximaal aantal deelnemers 16.
Ontbindende voorwaarde Welkomen Trainigen: minimaal 8 betalende deelnemers.

CONDITIES
Betaling geschiedt vooraf aan de training. Na ontvangst van het trainingsgeld is de deelname definitief. De betaling van de trainingsgelden leidt voor Welkomen Trainingen tot een inspanningsverplichting.

ANNULERING TRAINING:
Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 40,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Vervanging van deelnemer is mogelijk, mits van te voren aangeven is.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Welkomen Trainingen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Welkomen Trainingen houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

PERSOONSREGISTRATIE
Door het aangaan van een training bij Welkomen Trainingen wordt aan Welkomen Trainingen toestemming verleend voor automatische bewerking van persoonsgegevens van de deelnemer gedurende de trainingsperiode. Deze persoonsgegevens zal Welkomen Trainingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Welkomen Trainingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Na de training zal aan de deelnemers gevraagd worden of zij op de hoogte gehouden willen worden van de overige activiteiten. Indien men dit niet wilt, zullen de gegevens vernietigt worden.

AANSPRAKELIJKHEID
Welkomen Trainingen als mede de trainers zijn niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Welkomen Trainingen toe te rekenen tekortkoming is Welkomen Trainingen alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Welkomen Trainingen.