Privacy Verklaring

 

Algemeen

Welkomen Trainingen is de merknaam van Patrick Komen Advies, Trainingen en Projectmanagement (Kamer van Koophandel nr 55584624), hierna te noemen Welkomen Trainingen. De onderstaande privacy verklaring is tevens geldig voor Patrick Komen Advies, Trainingen en Projectmanagment.

Welkomen Trainingen verleent hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die gemaakt en eigendom zijn van Welkomen Trainingen of door derden zijn aangeleverd.

Welkomen Trainingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Welkomen Trainingen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Welkomen Trainingen houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of

verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

Welkomen Trainingen als mede de trainers zijn niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Welkomen Trainingen toe te rekenen tekortkoming is Welkomen Trainingen alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Welkomen Trainingen.

 

Privacy verklaring Welkomen Trainingen 

Welkomen Trainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Patrick Komen is de Functionaris Gegevensbescherming van Welkomen Trainingen, hij is te bereiken via info@patrickkomen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welkomen Trainingen verwerkt  persoonsgegevens doordat men zich ingeschreven heeft voor een training, een dienst afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsregistratie

Door het aangaan van een training bij Welkomen Trainingen wordt aan Welkomen Trainingen toestemming verleend voor automatische bewerking van persoonsgegevens van de deelnemer gedurende de trainingsperiode. Deze persoonsgegevens zal Welkomen Trainingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Welkomen Trainingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Na de training zal aan de deelnemers gevraagd worden of zij op de hoogte gehouden willen worden van de overige activiteiten. Indien men dit niet wilt, zullen de gegevens vernietigt worden.

 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij:

 – Voor-, en achternaam

 – Adresgegevens

 – Telefoonnummer

 – E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om een factuur op te maken, mailing over de te volgen training (voor en na de training) en mailing voor toekomstige trainingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@patrickkomen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Welkomen Trainingen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling

– Verzenden van ons trainingsoverzicht

– De klant te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

   dienstverlening uit te kunnen voeren

– Welkomen Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

   toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

   belastingaangifte (facturen).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Welkomen Trainingen neemt geen

besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welkomen Trainingen) tussen zit.

Welkomen Trainingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress Website template: WordPress.com.
  • Strato: Webhosting: https://www.strato.nl.
  • Onze hosting en website is beveiligd met een SSL certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Welkomen Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoons en NAW gegevens > Bewaartermijn 7 jaar> verplicht voor belastingdienst
  • E-mail adres > tot uitschrijving > voor het sturen van relevante informatie over nieuwe en toekomstige trainingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Welkomen Trainingen verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant (training door derden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Welkomen Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Welkomen Trainingen gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Welkomen Trainingen en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen.

 

Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de klant zijn persoonsgegevens sturen naar info@patrickkomen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant zelf is gedaan, vragen wij de klant een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.

 

Welkomen Trainingen wilt er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Welkomen Trainingen neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als men het idee heeft dat de eigen gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@patrickkomen.nl

 

©2019 – Welkomen Trainingen